Bony podarunkowe

Chcesz zrobić prezent bliskiej Ci osobie – wykup bon podarunkowy na zabieg w naszym Instytucie. Bon upominkowy może opiewać na dowolną kwotę do wykorzystania na dowolne pozycje z naszej oferty. Możemy też ukryć kwotę lub wpisać konkretną usługę.

Jeżeli chcesz podarować jeden z zabiegów, ale nie wiesz, który będzie najlepszy dla obdarowanej osoby, możesz zawsze skonsultować się z nami – służymy wiedzą i pomocą. Specjalne upominki dołączane do eleganckiego vouchera na pewno wzbudza uśmiech na twarzy bliskiej Ci osoby.

* Zakupione bony można zrealizować do 6 miesięcy od daty zakupu. Bon po terminie nie bedzie zrealizowany. Bon nie podlega wymianie na gotówkę/kosmetyki. Bon do firmy P.A.W. jest na usługi kosmetyczne i  nie podlega wymiane.

 

 

I. Regulamin korzystania z Kart Podarunkowych

 1. Karty Podarunkowe są wydawane na okaziciela, zawieraja okreslony numer seryjny i upoważniają do skorzystania z usług w salonie P.A.W. Instytut  zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Kart Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.instytutpaw.pl
 2. Karty są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione Po upływie terminu ważności Karty, jej niewykorzystana, w całości lub w części, wartość lub usługa zostają utracone.
 3. Kartę można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług bądź wartości.
 4. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr +48 666 231 191 booksy: instytutzdrowiaikosmetykiprofesjonalnej.booksy.com
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Karta Podarunkowa, prosimy o podanie imienia i  nazwiska oraz numeru telefonu
 6. Kartę należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 7. Karty nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kart, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 8. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Karty jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Kart
 9. Płatności Kartą Podarunkową nie można łączyć z promocjami
 10. Karty Podarunkowe na wybrane usługi lub pakiety usług, można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty P.A.W. w tej samej kwocie lub droższe, po uprzedniej dopłacie.
 11. Karty Podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych usług.
 12. Karty Podarunkowe nie obejmują zakupu kosmetyków.
 13. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej, P.A.W.  nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 

II.   Regulamin zakupu Kart Podarunkowych

 1. Karty Podarunkowe są wydawane w formie eleganckiej Karty zapakowanej w ozdobną pudełko.
 2. Karty Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 3. Karty można nabyć w salonie P.A.W. Nabycie kart w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 4. Karty można również zakupić składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, dostępnego na stronie booksy
 5. W przypadku Kart zamówionych przez internet  przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza sms, na nr tel. podany w booksy
 6. Przy płatności  przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Karty można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 7. Na życzenie Kupującego Karta Podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany w zamówieniu
 8. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie

 

III.   Informacje o Sprzedawcy

 

Anna Wolna

ul.Pelplińska 11

85-790 Bydgoszcz

nip 5542635128

 

nr konta: 52105011391000009256775223

 

IV.  Inne postanowienia

 1. Integralną częścią Kart Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji salonu P.A.W. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i regulaminu

 

 

 

Regulamin salonu kosmetycznego P.A.W. Instytut

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin salonu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie kosmetycznym P.A.W. Instytut Zdrowia i Kosmetyki Profesjonalnej mgr Anna Wolna ul. Pelplińska 11 w Bydgoszczy , zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu wyrażenia świadomej zgody na Zabieg aż do jego zakończenia.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

§ 2

Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie,  za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia. Dopuszczone jest wykonanie usługi na osobie niepełnoletniej w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 3

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Salon posiada własny autoklaw do sterylizacji narzędzi.
 3. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone do oferowanych zabiegów, artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niezamierzonego (niezwiązanego z planowanym przebiegiem zabiegu)  naruszenia powłok ciała Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i opatrywane stosownie do skali zranienia. Jeżeli do uszkodzenia doszło z wyłącznej winy pracownika salonu, zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. W pozostałych przypadkach (w tym samookaleczeniu klientki/ta) zakres i termin ustalane są indywidualnie.
 7. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Salon P.A.W.  oferuje pakiety usług z zakresu kosmetologii estetycznej, kosmetologii stosowanej,  makijażu permanentnego brwi, stylizacji rzęs, licznych zabiegów na twarz/ciało (manualnych i z wykorzystaniem maszyn), konsultacji kosmetycznych, możliwość zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych i innych usług. Aktualna oferta zamieszczana jest na stronie salonu www.instytutpaw.pl oraz intytutzdrowiaikosmetykiprofesjonalnej.booksy.com
 2. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta, w programie lojalnościowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Anna Wolna, z siedzibą przy ul. Pelplińskiej 11 85-790 Bydgoszcz, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 5. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 6. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 7. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 8. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 9. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 11. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.

§ 6

Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.instytutpaw.pl, instytutzdrowiaikosmetykiprofesjonalnej.booksy.com
 2. Ceny zawarte w ofercie  i na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i bonów upominkowych. W przypadku zmiany cennika, klient będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu.
 3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej.
 4. Promocje salonowe dotyczą zabiegów wybranych z oferty salonu P.A.W.
 5. Czas trwania salonowych promocji oraz rodzaj zabiegów objętych promocją w danym okresie, określany jest przez salon P.A.W. Wszystkie powyższe informacje podane są każdorazowo w aktualnej promocji salonu.
 6. Vouchery zniżkowe–kwotowe/promocyjne na wizyty można wykorzystać tylko na wybrany zabieg określony na voucherach, w wyznaczonym czasie. Czas ważności vouchera, to 3 miesiące od dnia zakupu.
 7. Karnet zakupiony w P.A.W. należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu.
 8. Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym bonem upominkowym/voucherem/karnetem następuje 48h przed wizytą w salonie.
 9. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, P.A.W. traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 10. Bon upominkowy/zaproszenie jest wypisywany dla konkretnej osoby, na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 11. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonów/voucherów/karnetów P.A.W. nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 12. P.A.W. nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku akceptacji regulaminu salonu przez osobę obdarowaną bonem/voucherem i/lub karnetem.
 13. Bony/vouchery/karnety po dacie ważności nie będą realizowane.
 14. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony/vouchery/karnety. Istnieje możliwość ich zamiany na inne usługi dostępne w salonie do wpłaconej/podanej kwoty.
 15. Realizacja otrzymanych rabatów, bonów, karnetów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 16. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie oraz płatności online poprzez booksy.com.- tylko  zadatki na zabiegi, zakup bonów podarunkowych
 17. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy nie ponieśli pełnej ceny Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 18. Skorzystanie z promocji zobowiązuje do płatności gotówką.
 19. W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Recepcja salonu jak i hall są monitorowane.
 2. Salon jest objęty wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo klientów oraz obsługi salonu. Akceptacja regulaminu salonu  kosmetycznego P.A.W. jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
 6. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy klient jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.

§ 8

Rezerwacje

 1. Klient powinien uprzednio umówić osobiście, telefonicznie lub poprzez booksy.com termin wykonania Zabiegu w Salonie.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika (wykonane w niepełnym wymiarze), z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu do 48 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 6. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9

Nieobecności i odwoływanie wizyt

 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości do 50% wartości umówionych usług, zapłacona kotwa (zadatek) 50% za zabieg przez booksy lub przelewem przepada.
 2. Klient może zostać również obciążony powyższą opłatą, jeśli spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie.
 3. W każdym przypadku decyzja, czy opłata zostanie naliczona, jest indywidualnie rozpatrywana przez właściciela lub kierownika salonu.
 4. Opłata nigdy nie jest pobierana przed wizytą. Opłata nie jest pobierana gdy usługa zostanie wykonana, więc po zakończeniu usługi zapłacisz ustaloną kwotę za wizytę w całości.

§ 10

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni roboczych
 4. W przypadku uznania reklamacji salon nie dokonuje zwrotu ceny za wykonaną usługę. Salon może zaproponować korektę i dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.
 7. Reklamacje na zabiegi typu paznokcie i rzęsy nie obowiązują, jeśli klientowi nie podoba się np. budowa paznokcia zgłasza podczas zabiegu lub tuż po, salon zaś zobowiązuje się do naprawienia szkody w terminie 7 dni roboczych przez inną stylistkę w salonie.  Klient nie jest zwolniony z opłacenia usługi.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.
 2. W przypadku pojawienia się klienta pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających pracownicy P.A.W. nie wykonają umówionego zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z salonu.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie P.A.W. zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania  się do sugestii pracowników.
 5. Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci, chyba, że usługa ich dotyczy. Nie mamy warunków do bezpiecznego ich oczekiwania.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2023r. do odwołania.
Bony podarunkowe

Lokalizacja

Bydgoszcz,
ul. Pelplińska 11

godziny pracy

pon: 12-20   sob: 8-14
pozostałe dni: 10-18